Untitled Document
 
Úvod » Odborné články
 

Odborné články

Vzdelávanie zamestnancov     

Úspech každého podniku podmieňujú ľudia, ktorých schopnosti, vedomosti, zručnosti, ale aj talent a ochota pracovať v prospech podniku samostatne a iniciatívne, tvoria aktíva intelektuálneho potenciálu podniku.[1]

      Vzdelanosť ľudí patrí k základným cieľom a zároveň aj k dôsledkom modernej spoločnosti, ktorá vyžaduje sústavné zdokonaľovanie. Moderné organizácie si túto skutočnosť uvedomujú a začínajú spájať svoju výkonnosť a konkurencieschopnosť s formovaním takého pracovného potenciálu, pre ktorý je charakteristická vysoká úroveň talentu, vedomostí, zručností a motivácie.[2]

    Moderný život prináša väčšie príležitosti a väčšie možnosti výberu jednotlivca, ale aj väčšie riziká a neistoty. Stále viac ľudí predlžuje a prehlbuje svoje vzdelávanie, ale rozširuje sa na druhej strane medzera medzi tými, ktorí sa dostávajú na okraj spoločnosti. Okrem toho obyvateľstvo Európy, a teda aj slovenskej republiky starne. Znamená to , že sa mení zloženie pracovnej sily.

      Stále zretelnejšie sa ukazuje, že o úspechu organizácie ako celku rozhoduje vo významnej miere práve to, do akej miery sa organizácie stará o systematický, dlhodobý rozvoj schopností, vedomostí a spôsobilostí svojich zamestnancov. S týmto veľmi úzko súvisí plánovanie a organizovanie kariérneho rozvoja zamestnancov. Samotní zamestnanci sa stávajú hlavnými činiteľmi spoločnosti, založených na vedomostiach.

      Vzdelanosť patrí k základným cieľom, ale súčasne aj k dôsledkom modernej spoločnosti.[3]    [1] GALAJDOVÁ, V., BLAŠKOVÁ, M., VETRÁKOVÁ, M.  2007. Rozvoj ľudských zdrojov I.. Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2007. 92 s. ISBN 978-80-228-1830-8

 

[2] KACHAŇÁKOVÁ, A., NACHTMANNOVÁ, O., JONIAKOVÁ, Z. 2008. Personálny manažment. Bratislava: Vydavateľstvo  VŠEMVS v Bratislave, 2008. 119 s. ISBN 978-80-8078-192-7

 

[3] GALAJDOVÁ, V. – HITKA, M. 2000. Personálne riadenie. Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2000. 127 s. ISBN 80-228-0963-2

Redakčne spracovala: Ing. Andrea Reháková 

 

DREMONT spol. s r.o.
Družstevná ulica 98
Badín 976 32

E-mail: dremont@dremont.sk
Tel.: +421 48 418 22 10© 2011 DREMONTmeno*:
 
email*:
 
správa*:
 
odpíšte bezpečnostný kód*: